Hội Ái Hữu Dầu Tiếng Bình Dương, picnic 2016


Lưu y': Xin bấm vào hi`nh để coi  hi`nh lớn.

Picnic hè 2016

Picnic hè 2016

Picnic hè 2016

Picnic hè 2016

Picnic hè 2016

Picnic hè 2016

 

Picnic hè 2016

Picnic hè 2016

Picnic hè 2016

Picnic hè 2016

Picnic hè 2016

Picnic hè 2016

Picnic hè 2016

Picnic hè

Picnic hè 2016

Picnic hè 2016

Picnic hè 2016

Pinic hè 2016

Picnic hè 2016

Picnic hè 2016

Picnic hè 2016

Picnic hè 2016

Picnic hè 2016

Picnic hè 2016

Picnic hè 2016

Picnic hè 2016

Picnic hè 2016

Picnic hè 2016

Picnic hè 2016

Picnic hè 2016

Picnic hè 2016

Picnic hè 2016

Picnic hè 2016

Picnic hè 2016

Picnic hè 2016

Picnic hè 2016

Picnic hè 2016

Picnic hè 2016

Picnic hè 2016

Picnic hè 2016

Picnic hè 2016

Picnic hè 2016

Picnic hè 2016