AN VIII.39: Abhisanda Sutta

 

At Savatthi.


Nhân duyên ở Sàvatthi.

 

Then a certain very rich brahman — shabby, shabbily dressed — went to the Blessed One and, on arrival, exchanged courteous greetings with him. After this exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side.


Rồi một Bà-la-môn đại phú, dáng bộ tiều tụy, đắp y thô xấu, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên.

 

As he was sitting there the Blessed One said to him:


Thế Tôn nói với vị Bà-la-môn đại phú đang ngồi xuống một bên:

 

"Why, brahman, are you shabby & shabbily dressed?"


Này Bà-la-môn, sao dáng bộ ông tiều tụy? Sao ông đắp y thô xấu?

 

"Just now, Master Gotama, my four sons — at their wives instigation — threw me out of the house."


Thưa Tôn giả Gotama, ở đây bốn đứa con trai của con, chúng âm mưu với vợ của chúng, trục xuất con ra khỏi nhà.

 

"In that case, brahman, memorize these verses and then recite them when a large assembly of people have gathered in the town hall and your sons are sitting there, too.


Vậy này Bà-la-môn, hăy đọc thuộc bài kệ này, và khi nào quần chúng hội họp trong thính đường và cả các người con cùng ngồi họp, hăy đọc lên bài kệ:

 

"Those whose birth
I delighted in
— whose growth I desired —
at their wives instigation
have chased me away,
as dogs would swine.
Wicked & vile,
though they call me 'Dad':
demons in the disguise of sons
who abandon me in old age.
As an old horse
of no more use
is deprived of fodder,
so the elderly father
of those foolish boys
begs at other people's homes.
My staff serves me better
than those disobedient sons.
It fends off
ferocious bulls
& ferocious curs.
In the dark it goes before me;
down steep slopes, it gives support.
Through the power of my staff,
when I stumble
I still stand firm."Khi chúng sanh, tôi mừng
Tôi muốn chúng sinh thành.
Cùng vợ, chúng âm mưu,
(Chống tôi và đuổi tôi),
Chẳng khác ǵ con chó,
Xua đuổi bầy heo lợn,
Ác độc và lỗ măng,
Chúng gọi tôi: "Cha thân".
Chúng thật quỷ Dạ-xoa,
Đội lốt là con tôi,
Và chúng trục xuất tôi,
Khi tôi đến tuổi già,
Như ngựa già suy nhược,
Bị tẩn xuất chuồng ăn.
Nay cha già bọn trẻ,
Phải ăn xin nhà người,
Thà cho tôi cái gậy,
Hơn lũ con bất hiếu.
Với gậy, chận ḅ dữ,
Chận được loại chó dữ,
Chỗ tối ḍ an toàn,
Chỗ sâu, t́m chân đứng,
Với sức mạnh chiếc gậy,
Vấp ngă đứng dậy được.

 

Then the very rich brahman, having memorized these verses in the presence of the Blessed One, recited them when a large assembly of people had gathered in the town hall and his sons were sitting there, too:


Bà-la-môn đại phú ấy học thuộc ḷng bài kệ này từ Thế Tôn. Khi quần chúng tụ hội tại thính đường và giữa các người con đang ngồi họp, vị ấy đọc lên bài kệ:

 

"Those whose birth
I delighted in
— whose growth I desired —
at their wives instigation
have chased me away,
as dogs would swine.
Wicked & vile,
though they call me 'Dad':
demons in the disguise of sons
who abandon me in old age.
As an old horse
of no more use
is deprived of fodder,
so the elderly father
of those foolish boys
begs at other people's homes.
My staff serves me better
than those disobedient sons.
It fends off
ferocious bulls
& ferocious curs.
In the dark it goes before me;
down steep slopes, it gives support.
Through the power of my staff,
when I stumble
I still stand firm."Khi chúng sanh, tôi mừng,
Tôi muốn chúng sinh thành.
Cùng vợ, chúng âm mưu,
(Chống tôi và đuổi tôi),
Chẳng khác ǵ con chó,
Xua đuổi bầy heo lợn.
Ác độc và lỗ măng,
Chúng gọi tôi: "Cha thân".
Chúng thật quỷ Dạ-xoa,
Đội lốt là con tôi,
Và chúng trục xuất tôi,
Khi tôi đến tuổi già,
Như ngựa già, suy nhược,
Bị tẩn xuất chuồng ăn.
Nay cha già bọn trẻ,
Phải ăn xin nhà người.
Thà cho tôi cái gậy,
Hơn lũ con bất hiếu.
Với gậy, chận ḅ dữ,
Chận được loài chó dữ.
Chỗ tối, ḍ an toàn,
Chỗ sâu, t́m chân đứng,
Với sức mạnh chiếc gậy,
Vấp ngă, đứng dậy được.

 

Then the brahman's sons, having led him home, bathed him, and each provided him in a pair of cloths.


Rồi những người con Bà-la-môn đại phú ấy, dắt người cha về nhà, tắm rửa và mỗi người đắp cho cha một bộ áo.

 

So the brahman, taking one pair of cloths, went to the Blessed One and, on arrival, exchanged courteous greetings with him. After this exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side.


Rồi Bà-la-môn đại phú ấy cầm một bộ áo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên.

 

As he was sitting there he said to the Blessed One:


Sau khi ngồi xuống một bên, vị ấy bạch Đức Thế Tôn như sau:

 

"We brahmans, Master Gotama, look for a teacher's fee for our teacher. May Master Gotama accept this teacher's portion from me."


Thưa Tôn giả Gotama, chúng con Bà-la-môn, có dâng cúng sở phí cho bậc Đạo Sư. Mong Tôn giả Gotama chấp nhận sở phí cho bậc Đạo Sư của con.

 

The Blessed One accepted it out of sympathy.


Và Thế Tôn v́ ḷng từ chấp nhận.

 

Then the very rich brahman said to the Blessed One:


Rồi Bà-la-môn đại phú ấy bạch Thế Tôn:

 

"Magnificent, Master Gotama! Magnificent! Just as if he were to place upright what was overturned, to reveal what was hidden, to point out the way to one who was lost, or to carry a lamp into the dark so that those with eyes could see forms, in the same way has Master Gotama — through many lines of reasoning — made the Dhamma clear. I go to Master Gotama for refuge, to the Dhamma, & to the community of monks. May Master Gotama remember me as a lay follower who has gone for refuge from this day forward, for life."


Thật vi diệu thay Tôn giả Gotama!Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Tôn giả Gotama như người dựng đứng lại những ǵ bị quăng ngă xuống, phơi bày ra những ǵ bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối cho người có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đă được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện tŕnh bày, giải thích. Vậy nay con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp và quy y Tỷ-kheo Tăng. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng!

 

See also: AN 2.31

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

| | trở về đầu trang | Home page |