Trung Bộ Kinh do Đức Phật thuyết giảng là bộ kinh thứ hai trong 5 bộ Kinh Tạng, hay là sự sưu tập trong Tạng Kinh của Tam Tạng Thánh Điển - The Majjhima Nikaya, or "Middle-length Discourses" of the Buddha, is the second of the five nikayas, or collections, in the Sutta Pitaka of the Tipitaka.

Bộ kinh này gồm có 152 bài kinh được thuyết giảng bởi Đức Phật và các vị đại đệ tử của Đức Phật, 152 bài kinh này tạo thành một khối lượng giảng dậy tổng quát liên hệ tới tất cả h́nh thức trong các bài giảng của Đức Phật - This nikaya consists of 152 discourses by the Buddha and his chief disciples, which together constitute a comprehensive body of teaching concerning all aspects of the Buddha's teachings.

Bộ kinh Trung Bộ được chuyển dịch xuất sắc trong thời hiện đại là cuống The Middle Length Discourse of the Buddha. Bản dịch mới của kinh Trung Bộ, do Ngài Bhikkhu Nanamoli và Ngài Bhikkhu Bodhi dịch (Nhà xuất bản Wisdom Publication - tại Boston năm 1995) Phần giới thiệu cuốn sách bao gồm bản tóm tắt tổng quát lời giảng đặc biệt của Đức Phật, và sự biểu hiện riêng biệt trong Trung Bộ Kinh. Một hợp tuyển đặc sắc là kinh Nắm lá trên tay (Handful of Leaves)(Vol. 1), do Ngài Thanissaro dịch được xuất bản bởi Sati Center for Buđdhist Studies) - An excellent modern translation of the complete Majjhima Nikaya is The Middle Length Discourses of the Buddha: A New Translation of the Majjhima Nikaya, translated by Bhikkhu Ñanamoli and Bhikkhu Bodhi (Boston: Wisdom Publications, 1995). The Introduction to that book contains an extraordinary synopsis of the Buddha's teachings in general, and of their expression in the Majjhima in particular. A fine anthology of selected suttas is Handful of Leaves (Vol. 1), by Thanissaro Bhikkhu (distributed by the Sati Center for Buddhist Studies).

The sutta summaries appearing below that are marked "[BB]" were adapted from Bhikkhu Bodhi's summaries (in The Middle Length Discourses of the Buddha) and are used with permission. Those marked "[TB]" were provided by Thanissaro Bhikkhu.

The translator appears in the square brackets []. The braces {} contain the volume and starting page number in the PTS romanized Pali edition.