Nhiều năm trước chúng tôi nhận được nhiều email thắc mắc từ những người t́m hiểu đạo Phật là ǵ. Ở đây chúng tôi xin trả lời một vài câu hỏi thông thường. Những câu trả lời này làm sáng tỏ và phản ảnh những quan điểm của chúng tôi và không là đường lối tiêu biểu "cuối cùng" về quan điểm của Phật Giáo Nguyên Thủy . Chúng tôi hy vọng rằng những câu trả lời này, cùng với những trang web liên hệ và những ǵ liên quan tới kinh điển và những đề mục khác, sẽ đáp ứng ích lợi cho ban trong việc t́m hiểu của bạn.

Nếu bạn có câu hỏi ǵ cần trả lời, xin xin liên lạc.


Xem tiếp phần III: Câu hỏi thông thường về Đạo Phật phần III
"

trở về đầu trang | Home page |