Những Video khac

Buổi hội thảo về đề tài "Những gì Đức Phật ban bố cho chúng ta" được diễn ra tại chùa Pháp Luân, thành phố Houston, Texas Hoa Kỳ. ngày 1 tháng 6 năm 2007


Xem tiếp

 

Bốn Mẫu Chuyện Đạo

Phần 1 TT Giác Đẳng thuyết giảng đề tài "Bốn Mẫu Chuyện Đạo" tại chùa An Lạc, thành phố San Jose, California. Ngày 27 tháng 5, 2007


Xem tiếp

 

Những Gì Đức Phật Ban Bố Cho Chúng Ta

Buổi hội thảo về đề tài "Những gì Đức Phật ban bố cho chúng ta" được diễn ra tại chùa Pháp Luân, thành phố Houston, Texas Hoa Kỳ. ngày 1 tháng 6 năm 2007


Xem tiếp

 

Ảnh Hưởng Của Đạo Phật Trong Xã Hội Tây Phương

Buổi hội thảo về đề tài "Ảnh Hưởng Của Đạo Phật Trong Xã Hội Tây Phương" được tổ chức tại chùa Pháp Luân, thành phố Houston, Texas Hoa Kỳ. ngày 16 tháng 8 năm 2008


Xem tiếp

 

Áp Dụng Kỹ Thuật Tin Học Vào Đạo Phật

Buổi hội thảo về đề tài "Áp dụng kỹ thuật tin học vào việc học Phật" được tổ chức tại chùa Pháp Luân, thành phố Houston, Texas Hoa Kỳ. ngày 17 tháng 8 năm 2008


Xem tiếp