www.dieuphap.com

 
Trang Pháp Đàm
Những Bài Giảng khác
Câu hỏi v trả lời 2007
Câu hỏi và trả lời 2005
Tháng 09 năm 2004
Tháng 07 & 08 năm 2004
Tháng 06 năm 2004
Tháng 05 năm 2004
Tháng 04 năm 2004
Tháng 03 năm 2004
Tháng 02 năm 2004
Tháng 01 năm 2004
Tháng 12 năm 2003
Tháng 11 năm 2003
Tháng 10 năm 2003
Tháng 09 năm 2003
Tháng 08 năm 2003
Tháng 07 năm 2003
 

Trang Pháp Đàm

GHI CHÉP NHỮNG CÂU VẤN ĐÁP PHẬT HỌC


Những vấn đáp Phật học được nghe lại từ băng giảng để đánh máy và đăng vào diễn đàn để làm lợi lạc cho đại chúng Nếu có ǵ sơ sót, chúng con kính xin chư Tôn Đức và quí Phật tử niệm t́nh. Nguyện đem công đức này hồi hứơng đến tứ ân phụ mẫu, đến chư thiên và tất cả chúng sanh đồng thành Phật đao. Nguyện cho đời này và măi mải những đời sau có chánh tín và chánh trí.. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Mọi liên lạc xin gởi về Minh Hạnh

minhhanh49@yahoo.com

 www.dieuphap.net      www.dieuphap.com