dieuphap.com

 

 

 

 

 

 

 

 

MỖI NGÀY MỘT CÂU TRUYỆN THIỀN

Lời Tựa


Thiền Là Gì ?

Tia chớp loé sáng
Tia lửa phun ra
Trong một cái chớp mắt của bạn
Bạn bỏ cơ hội nhìn thấy chúng."

Câu truyện theo truyền thuyến đạo Hindu về một con cá hỏi con cá kia: "Tôi luôn luôn từng nghe nói về biển cả, nhưng nó là gì? nó ở đâu?"

Con cá kia trả lời: "bạn sống, bạn di chuyển, và sự hiện hữu của bạn là biển. Biển ở trong bạn và không trong bạn, bạn làm lên biển, và bạn sẽ kết thúc trong biển. Biển chung quanh bạn như là bạn, là sự hiện hữu của chính bạn."

Do đó câu trả lời chính xác cho câu hỏi "Thiền là gì?" Thì là câu trả lời bạn tự kiếm được.

Lời Việt dịch: Minh Hạnh và Nguyễn Văn Hoà


 

zen storiesMỖI NGAY MỘT CAU TRUYỆN THIỀN LƯU TRỮ

dieuphapTRANG CHINHWHAT IS ZEN?

"Lightning flashes,
Sparks shower,
In one blink of your eyes,
You have missed seeing."

A Hindu story tells of a fish who asked of another fish: "I have always heard about the sea, but what is it? Where is it?"

The other fish replied: "You live, move and have your being the sea. The sea is within you and without you, and you are made of sea, and you will end in sea. The sea surrounds you as your own being."

So the only true answer to the question "What is Zen?" is the one that you find for yourself.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANG SAU