[dieuphap.com]

 


Bát Chánh Đạo

Con Đường Diệt Khổ
(The Noble Eightfold Path - The Way to the End of Suffering)
Bhikkhu Bodhi
Minh Hạnh & Nguyễn Văn Hoà, Việt dịchViệt


         
Phụ Lục [go up]
Những thuật ngữ Phật học được dùng trong cuốn The Noble Eightfold Path - Bát Chánh Đạo
(Anh ngữ và Việt ngữ)

Eclectic..(English).. ....Một đường lối không bị gò bó vào một nguồn tư tưởng (thuyết chiết trung):

Realms...(English)..........Cảnh giới, cõi

Realms of torment...(English)....... Cảnh giới của khổ đau, cõi địa ngục

Animal realm .................Cảnh giới ngã quỉ, cõi súc sanh

Human realm.................Cảnh giới người, cõi người

Realms of celestial bliss ........Cảnh giới trời, cõi trời

silakkhandha....(Pali)....................Nâng cao giới đức

samadhikkhandha....(Pali)...........Nâng cao tâm định

paññakkhandha.....(Pali)..............Nâng cao trí tuệ

Disposition (n):....(English)................ Hành uẩn

Hành Uẩn: Samskara (skt)—Hành uẩn, uẩn thứ tư trong ngũ uẩn. Hành động dẫn đến hậu quả một cách tất yếu—Aggregate of volition, the fourth of the five skandhas. Action which inevitably passes on its effects.

 
 

 

 

 


[Chương trước][Mục lục][Chương kế]

[^]


-ooOoo-

Dầu trang | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

>

[dieuphap.com Mục]