Phẩm 26: Đại Thừa Chân Nghĩa - Phẩm Phạm Chí (Brahmana-Vagga)   - Kệ ngôn 412

  Tỳ khưu Giác Đẳng

 

 

Vượt Ngoài Thiện Ác
Bậc giải thoát ở đời

Vượt ngoài cả hai  ác thiện

Tịnh, vô nhiễm, vô phiền

Ta gọi là Phạm chí
 

 

Bản Phạm Văn Paĺ và thích nghĩa

 

Yo-dha pu~n~na~nca paapa~nca ubho sa'nga.m upaccagaa
Asoka.m viraja.m suddha.m tamaha.m bruumi braahma.na.m.
   

Bản Anh văn của Phra Khantipàlo
 

Herein he who has transcended
both good and bad
and the ties as well,
who is sorrowless, stainless, and pure,
- him I call a braahma.na.

 

  Bản Hán Văn của Pháp Sư Thường Bàn Đại Định

 

Ư tội dữ phúc, 

Lưỡng hạnh vĩnh trừ.

Vô ưu vô trần, 

Thị vị Phạm-chí.

  
 

  DUYÊN SỰ
 
  Tôn giả Revata trú trong rừng sâu. Khi Đức Phật và chư tăng ghé ngang thăm, vị nầy dùng thần thông tạo thành nhiều am thất để cung ứng nhu cầu ăn ở. Một số phàm tăng thấy thế ca ngợi phước hạnh cao quí mà tôn giả Revata đă làm. Trước sự kiện nầy, Đức Thế Tôn dạy rằng một bậc đă hoàn toàn giải thoát như tôn giả Revata không c̣n nằm trong sự đối đăi của thiện ác nữa.
  THẢO LUẬN
  1. Đạt đến chỗ chí thiện có phải là cứu cánh của Đạo Phật?

2. H́nh ảnh không câu nệ của ngài Tế Điên trong văn hoá Trung Hoa có ư nghĩa thế nào trong Tam Tang Pàĺ?

3. Thanh tịnh không phải là một đức thiện sao?

 
 

Ư CHÍNH

 

Bậc hoàn toàn giải thoát không nằm trong sự đối đăi của thiện ác

________________________________________________________________________________________

 

1. Bản Phạn Ngữ, Anh Ngữ lấy từ website Budsas.org của Dr. B́nh Anson

2. Bản chữ Hán và Kinh Thơ do Phật tử Như Khanh thực hiện

 

   
1 1 1 1 1 1 1