Kinh Phap Cu - Pham 26

Phẩm 26 : Đại Thừa Chân Nghĩa - Phẩm Phạm Chí (Brahmana Vagga) - Kệ ngôn 400

Bậc hoàn toàn giải thoát

Không giận, không tắc trách
Bậc giới đức, vô cầu
Tự hoá, không sanh hữu
Ta gọi là Phạm chí

(Việt dịch Tỳ Khưu Giác Đẳng )

Giảng Sư :. . . . ..... .(XEM TIẾP)

 
 

Phẩm 26 : Đại Thừa Chân Nghĩa - Phẩm Phạm Chí (Brahmana Vagga) - Kệ ngôn 401

Bậc giải thoát vô nhiễm

Như lá sen với nước
Như đầu kim hạt cải
Người không c̣n nhiễm ái
Ta gọi Bà la môn

.(Việt dịch TK Giác Đẳng )

Giảng Sư :.. . . ...... (XEM TIẾP)

 

Phẩm 26 : Đại Thừa Chân Nghĩa - Phẩm Phạm Chí (Brahmana Vagga) - Kệ ngôn 402

Viên măn giải thoát

Hiểu khổ, pháp diệt khổ
Tự ngay chính đời nầy
Bỏ gánh nặng, tự tại
Ta gọi là Phạm chí

.(Việt dịch TK Giác Đẳng )

Giảng Sư:......... . .(XEM TIẾP)


 
   

Phẩm 26 : Đại Thừa Chân Nghĩa - Phẩm Phạm Chí (Brahmana Vagga) - Kệ ngôn 403

Biết đâu chân vọng vượt ngoài tử sanh

Bậc chánh trí thông tuệ
Khéo phân đạo, phi đạo
Đạt mục đích rốt ráo
Ta gọi là Phạm chí


.(Việt dịch TK Giác Đẳng )

Giảng Sư:... . .:(XEM TIẾP)

 

Phẩm 26 : Đại Thừa Chân Nghĩa - Phẩm Phạm Chí (Brahmana Vagga) - Kệ ngôn 404

Buông bỏ tất cả

Không hệ luỵ cả hai
xuất gia hoặc thế tục
Sống viễn ly, thiểu dục
Ta gọi bậc Phạm chí


.(Việt dịch TK Giác Đẳng )

Giảng Sư ... . . ..... (XEM TIẾP)

 

Phẩm 26 : Đại Thừa Chân Nghĩa - Phẩm Phạm Chí (Brahmana Vagga) - Kệ ngôn 405

Tinh thần vô hại

Đă từ bỏ đao trượng
Với chúng sanh mạnh, yếu
Không giết, không sai biểu
Ta gọi Bà la môn

.(Việt dịch TK Giác Đẳng )

Giảng Sư :.. .........(XEM TIẾP)

 

Phẩm 26 : Đại Thừa Chân Nghĩa - Phẩm Phạm Chí (Brahmana Vagga) - Kệ ngôn 406

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn

 

Thân thiện giữa hận thù
Từ hoà giữa hung hăng
Vô nhiễm giữa ái thủ
Ta gọi là Phạm chí

(Việt dịch TK Giác Đẳng )

Giảng Sư : . . . . . .(XEM TIẾP)


Phẩm 26 : Đại Thừa Chân Nghĩa - Phẩm Phạm Chí (Brahmana Vagga) - Kệ ngôn 407

Buông bỏ năo phiền

Người rũ bỏ tham, sân
Không tị hiềm, kiêu mạn
Như đầu kim hạt cải
Ta gọi bà la môn

(Việt dịch Tỳ Khưu Giác Đẳng )

Giảng Sư :...... .(XEM TIẾP)


Phẩm 26 : Đại Thừa Chân Nghĩa - Phẩm Phạm Chí (Brahmana Vagga) - Kệ ngôn 408

Chân ngôn của bậc thánh trí


Bậc nói lời từ hoà
Chân thật là ích lợi
Không tổn thương một ai
Ta gọi là Phạm chí

.(Việt dịch TK Giác Đẳng )

Giảng Sư :.. .. . . . ...... (XEM TIẾP)

 


Phẩm 26 : Đại Thừa Chân Nghĩa - Phẩm Phạm Chí (Brahmana Vagga) - Kệ ngôn 409

Thánh nhân không lấy của phi pháp

Ở đời vật dài, ngắn
Đẹp xấu hay lớn nhỏ
Không lấy của không cho
Ta gọi là Phạm chí

.(Việt dịch TK Giác Đẳng )

Giảng Sư:.... .(XEM TIẾP)


Phẩm 26 : Đại Thừa Chân Nghĩa - Phẩm Phạm Chí (Brahmana Vagga) - Kệ ngôn 410

Bậc giải thoát không ham muốn

Bậc không c̣n ước vọng
Đời nầy hay đời sau
Giải thoát, không hy cầu
Ta gọi là Phạm chí

(Việt dịch TK Giác Đẳng

Giảng Sư :. .:(XEM TIẾP)


Phẩm 26 : Đại Thừa Chân Nghĩa - Phẩm Phạm Chí (Brahmana Vagga) - Kệ ngôn 411

Với bậc chứng đạo có ǵđể tham luyến?

Người không c̣n hy cầu
Với tuệ giác đoạn nghi
Thể nhập cảnh bất tử
Ta gọi là Phạm chí

.(Việt dịch TK Giác Đẳng )

Giảng Sư.. (XEM TIẾP)

Phẩm 26 : Đại Thừa Chân Nghĩa - Phẩm Phạm Chí (Brahmana Vagga) - Kệ ngôn 412

Vượt ngoài thiện ác

Bậc giải thoát ở đời
Vượt ngoài cả hai ác thiện
Tịnh, vô nhiễm, vô phiền
Ta gọi là Phạm chí

.(Việt dịch TK Giác Đẳng )

Giảng Sư:..........(XEM TIẾP)

Phẩm 26 : Đại Thừa Chân Nghĩa - Phẩm Phạm Chí (Brahmana Vagga) - Kệ ngôn 413

Sự tịnh lặng tối thượng

Như vầng trăng vô cấu
Bậc thanh tịnh, vắng lặng
Hữu ái đă đoạn tận
Ta gọi là Phạm chí

.(Việt dịch TK Giác Đẳng )

Giảng Sư............. (XEM TIẾP)

Phẩm 26 : Đại Thừa Chân Nghĩa - Phẩm Phạm Chí (Brahmana Vagga) - Kệ ngôn 414

Ba la yết đế

Vượt hiểm đạo, mê si
Qua biển trần trầm nịch
Thiền giả đến bờ kia
Không ái, không nghi hoặc
Không chấp trước, tịch tịnh
Ta gọi là Phạm chí

.(Việt dịch TK Trí Siêu )

Giảng Sư:.........(XEM TIẾP)

Phẩm 26 : Đại Thừa Chân Nghĩa - Phẩm Phạm Chí (Brahmana Vagga) - Kệ ngôn 415

Không để dục lạc dẫn đường

Ai trong đời ly dục
Xuất gia sống không nhà
Dục hữu đă đoạn xả
Ta gọi là Phạm chí

.(Việt dịch TK Trí Siêu )

Giảng Sư:.........(XEM TIẾP)

Phẩm 26 : Đại Thừa Chân Nghĩa - Phẩm Phạm Chí (Brahmana Vagga) - Kệ ngôn 416

Bậc xuất gia thoát tục

Bậc cát ái ly gia
Sống cuộc sống không nhà
Ái và hữu đă tận
Ta gọi Brahmana

.(Việt dịch TK Trí Siêu )

Giảng Sư:.........(XEM TIẾP)

Phẩm 26 : Đại Thừa Chân Nghĩa - Phẩm Phạm Chí (Brahmana Vagga) - Kệ ngôn 417

Chẳng ǵ ràng buộc trong ba cơi

Vượt trói buộc thiên giới
Bỏ trói buộc nhân gian
Giải thoát mọi buộc ràng
Ta gọi là Phạm chí

.(Việt dịch TK Trí Siêu )

Giảng Sư:.........(XEM TIẾP)

Phẩm 26 : Đại Thừa Chân Nghĩa - Phẩm Phạm Chí (Brahmana Vagga) - Kệ ngôn 418

Bậc chiến thắng tất cả

Ĺa điều ưa điều ghét
Không nhiệt năo, sanh y
Hùng tâm nhiếp ba cơi
Ta gọi là Phạm chí

.(Việt dịch TK Trí Siêu )

Giảng Sư:.........(XEM TIẾP)

Phẩm 26 : Đại Thừa Chân Nghĩa - Phẩm Phạm Chí (Brahmana Vagga) - Kệ ngôn 419, 420

Dấu trần giờ vô tích

Liễu sanh tử chúng sanh
Khéo vượt qua bất thối
Bậc thanh tịnh, giác minh
Ta gọi là Phạm chí

Dù trời, người, thát bà
Không biết chỗ thọ sanh
Bậc la hán lậu tận
Ta gọi là Phạm chí

.(Việt dịch TK Trí Siêu )

Giảng Sư:.........(XEM TIẾP)

Phẩm 26 : Đại Thừa Chân Nghĩa - Phẩm Phạm Chí (Brahmana Vagga) - Kệ ngôn 421

Bàn tay không nắm níu

Dù quá, hiện, vị lai
Không thủ đắc vật gì
Không sở hữu, không thủ
Ta gọi là Phạm chí

.(Việt dịch TK Trí Siêu )

Giảng Sư:.........(XEM TIẾP)

Phẩm 26 : Đại Thừa Chân Nghĩa - Phẩm Phạm Chí (Brahmana Vagga) - Kệ ngôn 422

Giải thoát mới thật là vinh quang

Ngưu vương, quí, uy dũng
Bậc vô nhiễm, đại sĩ
Bậc chiến thắng, tịnh, giác
Ta gọi là Phạm chí

.(Việt dịch TK Trí Siêu )

Giảng Sư:.........(XEM TIẾP)

Phẩm 26 : Đại Thừa Chân Nghĩa - Phẩm Phạm Chí (Brahmana Vagga) - Kệ ngôn 423

Giác hạnh viên mãn

Bậc biết được đời trước
Thấy thiện thú, ác thú
Chứng cảnh giới vô sanh
Bậc hoàn thiện thắng trí
Bậc mâu ni viên mãn
Ta gọi là Phạm chí

.(Việt dịch TK Trí Siêu )

Giảng Sư:.........(XEM TIẾP)


-ooOoo-

Dầu trang Phẩm 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | MucLuc | |

Trinh Bay:Minh Hạnh, Thiện Phap,Chanh Hanh

Trở về Trang chinh

Đầu trang