Kinh Phap Cu - Pham 26

Phẩm 26 : Đại Thừa Chân Nghĩa - Phẩm Phạm Chí (Brahmana Vagga) - Kệ ngôn 383

Vấn đề nằm chỗ nào

Tinh cần đoạn ḍng ái
Phạm chí, hăy ly dục
Biết hữu vi hữu hoại
Hăy liễu ngộ vô vi

(Việt dịch Tỳ Khưu Giác Đẳng )

Giảng Sư :. . . . ..... .(XEM TIẾP)

 
 

Phẩm 26 : Đại Thừa Chân Nghĩa - Phẩm Phạm Chí (Brahmana Vagga) - Kệ ngôn 384

Chỉ quán song tu

Thường trụ trong hai pháp
Phạm chí đáo bĩ ngạn
Bậc chánh trí đoạn tận
Tất cả dây kiết sử

.(Việt dịch TK Giác Đẳng )

Giảng Sư :.. . . ...... (XEM TIẾP)

 

Phẩm 26 : Đại Thừa Chân Nghĩa - Phẩm Phạm Chí (Brahmana Vagga) - Kệ ngôn 385

Đạo chân thật

Không bờ gần bờ xa
Hoặc cả hai cũng không
Vô ưu, không ách phược
Ta gọi bà la môn

.(Việt dịch TK Giác Đẳng )

Giảng Sư:......... . .(XEM TIẾP)


 
   

Phẩm 26 : Đại Thừa Chân Nghĩa - Phẩm Phạm Chí (Brahmana Vagga) - Kệ ngôn 386

Thực chất mới quan trọng

Người thiền định ly trần
Việc nên làm đă làm
Vô lậu, đạt cứu cánh
Ta gọi bậc phạm chí.(Việt dịch TK Giác Đẳng )

Giảng Sư:... . .:(XEM TIẾP)

 

Phẩm 26 : Đại Thừa Chân Nghĩa - Phẩm Phạm Chí (Brahmana Vagga) - Kệ ngôn 387

Hào quang vô lượng của Phật

Ánh dương chiếu ban ngày
Ánh trăng rạng ban đêm
Giáp trụ ngời Sát lỵ
Thiền định sáng phạm chí
Duy hào quang của Phật
Phổ chiếu cả ngày đêm


.(Việt dịch TK Giác Đẳng )

Giảng Sư ... . . ..... (XEM TIẾP)

 

Phẩm 26 : Đại Thừa Chân Nghĩa - Phẩm Phạm Chí (Brahmana Vagga) - Kệ ngôn 388

có những thứ cần phải chính danh

Ĺa ác là phạm chí
Tịnh cư ấy sa môn
Tu thân bỏ cấu uế
Nên gọi bậc xuất gia

.(Việt dịch TK Giác Đẳng )

Giảng Sư :.. .........(XEM TIẾP)

 

Phẩm 26 : Đại Thừa Chân Nghĩa - Phẩm Phạm Chí (Brahmana Vagga) - Kệ ngôn 389 & 390

không hiềm hận mới là thượng căn

 

Chớ hành hung phạm chí
Phạm chí chớ đánh lại
Xấu thay đánh phạm chí
Nhưng trả đũa quấy hơn
Đối với bậc Phạm chí
(Xung đột) chẳng lợi ǵ
Không vui trong hiềm hận
Mọi phiền khổ chấm dứt

(Việt dịch TK Giác Đẳng )

Giảng Sư : . . . . . .(XEM TIẾP)


Phẩm 26 : Đại Thừa Chân Nghĩa - Phẩm Phạm Chí (Brahmana Vagga) - Kệ ngôn 391

Ba nghiệp thanh tịnh là bậc Chánh Nhơn

Với ai thân, khẩu, ư
Không làm bất thiện hạnh
Ba nghiệp luôn hộ tŕ
Ta gọi là Phạm chí

(Việt dịch Tỳ Khưu Giác Đẳng )

Giảng Sư :...... .(XEM TIẾP)


Phẩm 26 : Đại Thừa Chân Nghĩa - Phẩm Phạm Chí (Brahmana Vagga) - Kệ ngôn 392

Quí kính với sự tri ân


Từ ai biết Diệu pháp
Do bậc Chánh Giác dạy
Hăy kính lễ vị ấy
Như Phạm chí thờ lửa

.(Việt dịch TK Giác Đẳng )

Giảng Sư :.. .. . . . ...... (XEM TIẾP)

 


Phẩm 26 : Đại Thừa Chân Nghĩa - Phẩm Phạm Chí (Brahmana Vagga) - Kệ ngôn 393

Đức độ cao qúi hơn gịng dơi

Không gọi là Phạm chí
V́ bện tóc, gia thế
Bậc chân, thiện, thanh tịnh
Mới gọi bà la môn

.(Việt dịch TK Giác Đẳng )

Giảng Sư:.... .(XEM TIẾP)


Phẩm 26 : Đại Thừa Chân Nghĩa - Phẩm Phạm Chí (Brahmana Vagga) - Kệ ngôn 394

Nếu chỉ có bề ngoài

Tóc bện, áo da dê
Kẻ ngu được những ǵ
Nội tâm đầy sầu mị
Dù bề ngoài đánh bóng

(Việt dịch TK Giác Đẳng

Giảng Sư :. .:(XEM TIẾP)


Phẩm 26 : Đại Thừa Chân Nghĩa - Phẩm Phạm Chí (Brahmana Vagga) - Kệ ngôn 395

Một h́nh ảnh ly trần

Người mặc y phấn tảo
Thân gầy lộ cả gân
Thiền một ḿnh sơn lâm
Ta gọi là Phạm chí

.(Việt dịch TK Giác Đẳng )

Giảng Sư.. (XEM TIẾP)

Phẩm 26 : Đại Thừa Chân Nghĩa - Phẩm Phạm Chí (Brahmana Vagga) - Kệ ngôn 396

Không nặng ḷng thủđắc gọi là phạm chí

Ta không gọi Phạm chí
V́ thai bào, mẫu hệ
Nếu nặng ḷng sở hữu
Có gọi chỉ gọi suông
Vô sở đắc, vô cầu
Ta gọi Bà la môn

.(Việt dịch TK Giác Đẳng )

Giảng Sư:..........(XEM TIẾP)

Phẩm 26 : Đại Thừa Chân Nghĩa - Phẩm Phạm Chí (Brahmana Vagga) - Kệ ngôn 397

Bậc giải thoát cao qúi hơn cả

Cắt tất cả trói buộc
Lo sợ cũng chẳng c̣n
Vượt ái chấp, tự tại
Ta gọi Bà la môn

.(Việt dịch TK Giác Đẳng )

Giảng Sư............. (XEM TIẾP)

Phẩm 26 : Đại Thừa Chân Nghĩa - Phẩm Phạm Chí (Brahmana Vagga) - Kệ ngôn 398

Phá vỡ trói trăn

Bỏ đai da hiềm hận
Cắt dây cương ái chấp
Đoạn sở thuộc tà kiến
Phá chốt nêm vô minh
Bậc tỉnh thức giác ngộ
Ta gọi là Phạm chí

.(Việt dịch TK Trí Siêu )

Giảng Sư:.........(XEM TIẾP)

Phẩm 26 : Đại Thừa Chân Nghĩa - Phẩm Phạm Chí (Brahmana Vagga) - Kệ ngôn 399

Nhẫn nại là tư cách của thượng nhân

Bậc không giận nhẫn nại
Trước hủy báng, bạo hành
Lấy nhẫn làm sức mạnh
Ta gọi là Phạm chí

.(Việt dịch TK Trí Siêu )

Giảng Sư:.........(XEM TIẾP)

Phẩm 26 : Đại Thừa Chân Nghĩa - Phẩm Phạm Chí (Brahmana Vagga) - Kệ ngôn 400

Bậc hoàn toàn giải thoát

Không giận, không tắc trách
Bậc giới đức, vô cầu
Tự hoá, không sanh hữu
Ta gọi là Phạm chí

.(Việt dịch TK Trí Siêu )

Giảng Sư:.........(XEM TIẾP)

Phẩm 26 : Đại Thừa Chân Nghĩa - Phẩm Phạm Chí (Brahmana Vagga) - Kệ ngôn 401

Bậc giải thoát vô nhiễm

Như lá sen với nước
Như đầu kim hạt cải
Người không còn nhiễm ái
Ta gọi Bà la môn

.(Việt dịch TK Trí Siêu )

Giảng Sư:.........(XEM TIẾP)

Phẩm 26 : Đại Thừa Chân Nghĩa - Phẩm Phạm Chí (Brahmana Vagga) - Kệ ngôn 402

Viên mãn giải thoát

Hiểu khổ, pháp diệt khổ
Tự ngay chính đời nầy
Bỏ gánh nặng, tự tại
Ta gọi là Phạm chí

.(Việt dịch TK Trí Siêu )

Giảng Sư:.........(XEM TIẾP)

Phẩm 26 : Đại Thừa Chân Nghĩa - Phẩm Phạm Chí (Brahmana Vagga) - Kệ ngôn 403

Biết đâu chân vọng vượt ngoài tử sanh

Bậc chánh trí thông tuệ
Khéo phân đạo, phi đạo
Đạt mục đích rốt ráo
Ta gọi là Phạm chí

.(Việt dịch TK Trí Siêu )

Giảng Sư:.........(XEM TIẾP)


-ooOoo-

Dầu trang Phẩm 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26b | MucLuc |

Trinh Bay:Minh Hạnh, Thiện Phap,Chanh Hanh

Trở về Trang chinh

Đầu trang