Kinh Phap Cu - Pham 25

Phẩm 25 : Đời sống xuất gia - Phẩm Tỳ Khưu (Bhikkha Vagga) - Kệ ngôn 360 - 361

Phòng hộ sáu căn

Thiện thay, phòng hộ nhãn căn!
Thiện thay, phòng hộ nhĩ căn!
Thiện thay, phòng hộ tỷ căn!
Thiện thay, phòng hộ thiệt căn!
Thiện thay, phòng hộ thân căn!
Thiện thay, phòng hộ ý căn!
Thiện thay thu thúc tất cả
Tỳ khưu chế ngự tất cả
Giải thoát tất cả khổ đau

(Việt dịch Tỳ Khưu Giác Đẳng )

Giảng Sư :. . . . ..... .(XEM TIẾP)

 
 

Phẩm 25 : Đời sống xuất gia - Phẩm Tỳ Khưu (Bhikkha Vagga) - Kệ ngôn 362

Lối sống của người thoát tục

Người kiểm soát tay, chân
Gìn lời nói, tư tưởng
Vui thiền tư nội tại
Độc cư, sống tri túc
Mới xứng gọi tỳ khưu

.(Việt dịch TK Giác Đẳng )

Giảng Sư :.. . . ...... (XEM TIẾP)

 
 
   

Phẩm 25 : Đời sống xuất gia - Phẩm Tỳ Khưu (Bhikkha Vagga) - Kệ ngôn 363

Ngôn ngữ của người xuất gia

Tỳ khưu gìn khẩu nghiệp
Lời hay, chẳng tự cao
Dùng ngôn từ thanh tao
Khi diễn bày pháp nghĩa


.(Việt dịch TK Giác Đẳng )

Giảng Sư:... . .:(XEM TIẾP)

 

Phẩm 25 : Đời sống xuất gia - Phẩm Tỳ Khưu (Bhikkha Vagga) - Kệ ngôn 364

Chánh pháp đối với người tu

Tỳ khưu trú trong pháp
Vui pháp, tư duy pháp
Tâm thường niệm tưởng pháp
Sẽ không rời chánh pháp


.(Việt dịch TK Giác Đẳng )

Giảng Sư ... . . ..... (XEM TIẾP)

 

Phẩm 25 : Đời sống xuất gia - Phẩm Tỳ Khưu (Bhikkha Vagga) - Kệ ngôn 365 & 366

Tánh hạnh tri túc

Không khinh thứ mình có
Không ganh điều người được
Tỳ khưu còn tật đố
Không sao chứng thiền định


Tỳ khưu dù được ít
Không khinh thứ mình được
Sống chánh mạng, nỗ lực
Chư thiên mến vị ấy

.(Việt dịch TK Giác Đẳng )

Giảng Sư :.. .........(XEM TIẾP)

 

Phẩm 25 : Đời sống xuất gia - Phẩm Tỳ Khưu (Bhikkha Vagga) - Kệ ngôn 367

không ngã chấp không khổ

 

Tất cả thuộc danh sắc
Không chấp ngã, ngã sở
Không chấp thủ không khổ
Ấy chính là tỳ khưu

(Việt dịch TK Giác Đẳng )

Giảng Sư : . . . . . .(XEM TIẾP)


Phẩm 25 : Đời sống xuất gia - Phẩm Tỳ Khưu (Bhikkha Vagga) - Kệ ngôn 368 - 369-370

Lối sống tu tập

Tỳ Kheo trú lòng từ
Vui trong giáo pháp Phật
Cảnh tịch tịnh chứng đạt
Các pháp hành an ổn
Hỡi tỷ khưu tát thuyền
Thuyền không, nhẹ đi nhanh
Ðoạn tham lam, sân hận
Ắt chứng quả Niết Bàn
Ðoạn năm, dứt bỏ năm
Tu năm pháp tối ưu
Tỳ khưu vượt năm ái
Xứng gọi: vượt bộc lưu

(Việt dịch Tỳ Khưu Giác Đẳng )

Giảng Sư :...... .(XEM TIẾP)


Phẩm 25 : Đời sống xuất gia - Phẩm Tỳ Khưu (Bhikkha Vagga) - Kệ ngôn - 371-372-373

Lối sống tu tập


Tỳ khưu, hãy tu thiền
Ðừng đắm dục, giãi đãi
Phóng dật: nuốt sắt nóng
Bị đốt đừng than khổ
Không thiền không có tuệ
Không có tuệ không thiền
Bậc có thiền có tuệ
Chắc chắn gần niết bàn
Tỳ khưu vào nhà trống
Với an tịnh nội tâm
Hoan hỷ pháp siêu nhân
Hiểu tường tận chánh pháp

.(Việt dịch TK Giác Đẳng )

Giảng Sư :.. .. . . . ...... (XEM TIẾP)

 


Phẩm 25 : Đời sống xuất gia - Phẩm Tỳ Khưu (Bhikkha Vagga) - Kệ ngôn 374-375-376

Dứt bỏ tham sân

Người thường xuyên quán niệm
Sự sanh diệt các uẩn
Ðạt hỷ lạc, hân hoan
Ðạo bất tử nan nghì
Ðây là bước tiên khởi
Vị tỳ khưu sáng suốt
Gìn các căn, tri túc
Năng hộ trì giới bổn
Thường thân cận bạn lành
bậc chuyên cần, thanh tịnh
Bậc tư cách trang nghiêm
Thân thiện trong giao tiếp
Do vậy sống an lạc
Sẽ chấm dứt khổ đau

.(Việt dịch TK Giác Đẳng )

Giảng Sư:.... .(XEM TIẾP)


Phẩm 25 : Đời sống xuất gia - Phẩm Tỳ Khưu (Bhikkha Vagga) - Kệ ngôn 377

Dứt bỏ tham

Tựa hoa Vassikà
Lìa bỏ cánh úa tàn
Hãy đoạn tận tham sân
Như vậy hỡi tỳ khưu

(Việt dịch TK Giác Đẳng

Giảng Sư :. Tuy vậy, chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy một điểm khác nữa. Đó là ở trong đạo Phật khi đề cập đến pháp tu, không phải lúc nào người ta cũng chú trọng đến phương pháp mà chúng ta gọi là một pháp môn duy nhất, hay là một pháp hành chữa được bá bịnh phiền năo. Ở đây chúng ta phải nói rằng ở căn duyên của mỗi người, mỗi lúc và mỗi thời, có những lời dậy ngắn ngủi, có những lời dậy tuy rằng rất cô đọng, nhưng lại có thể có khả năng đánh bật phiền năo ra khỏi nội tâm của chúng ta, và đây là một trong những sự kiện rất kỳ thú..:(XEM TIẾP)


Phẩm 25 : Đời sống xuất gia - Phẩm Tỳ Khưu (Bhikkha Vagga) - Kệ ngôn 378

An tịnh ba nghiệp

Thân an, khẩu cũng an
Tâm thiền tư vắng lặng
Bậc từ bỏ tục niệm
Chính thật thanh tịnh tăng


.(Việt dịch TK Giác Đẳng )

Giảng Sư.. (XEM TIẾP)

Phẩm 25 : Đời sống xuất gia - Phẩm Tỳ Khưu (Bhikkha Vagga) - Kệ ngôn 379 - 380

Tinh thần tự giác

Tự khiển trách chính mình
Tự thẩm định chính mình
Tỳ khưu tự phòng hộ
Chánh niệm, lòng rộng thênh
Tự nương tựa nơi mình
Từ bảo vệ cho mình
Tự nhiếp hoá bản thân
Như người dạy ngựa thuần

.(Việt dịch TK Giác Đẳng )

Giảng Sư:..........(XEM TIẾP)

Phẩm 25 : Đời sống xuất gia - Phẩm Tỳ Khưu (Bhikkha Vagga) - Kệ ngôn 381

Hoan hỷ và tịnh tín

Tỳ khưu luôn hoan hỷ,
Tịnh tín trong giáo pháp
Đạt cảnh giới tịnh lạc
Các hành được an ổn

.(Việt dịch TK Giác Đẳng )

Giảng Sư............. (XEM TIẾP)

Phẩm 25 : Đời sống xuất gia - Phẩm Tỳ Khưu (Bhikkha Vagga) - Kệ ngôn 382

Thanh niên xuất tăng tài

Tỳ Khưu tuy tuổi nhỏ
Nhưng siêng hành lời Phật
Giữa trần gian sáng tỏ
Như trăng thoát mây mờ

.(Việt dịch TK Trí Siêu )

Giảng Sư:.........(XEM TIẾP)


-ooOoo-

Dầu trang Phẩm 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26b | MucLuc |

Trinh Bay:Minh Hạnh, Thiện Phap,Chanh Hanh

Trở về Trang chinh

Đầu trang