Kinh Phap Cu - Pham 14

Phẩm 14 : Bậc Đạo Sư - Phẩm Phật Đà (Buđddha Vagga) - Kệ ngôn 179 & 180


Phật giới bất khả tư nghì
Đến đi không dấu tích
Bậc chiến thắng bất bại
Phật giới thật vô lường
Ai tầm được vị ấy
Đã thoát khỏi lưới tham
Khát ái thôi đưa đường
Phật giới thật vô lượng
Ai tầm được vị ấy

(Việt dịch TK Giác Đẳng )

Giảng Sư ..... (XEM TIẾP)


Phẩm 14 : Bậc Đạo Sư - Phẩm Phật Đà (Buđddha Vagga) - Kệ ngôn 181

Chỗ qui ngưỡng của Trời Người

Giác giả và trí giả
Thường chuyên tâm thiền định
Sống chánh niệm, viễn ly
Chư thiên cũng ái kính

(Bản Việt dịch của TK Giác Đẳng )

Giảng Sư : .... (XEM TIẾP)


Phẩm 14 : Bậc Đạo Sư - Phẩm Phật Đà (Buđddha Vagga) - Kệ ngôn 182

Sự ra đời của Phật là điều hãn hữu

Khó sanh làm nhân loại
Khó sống trọn kiếp người
Khó được nghe diệu pháp
Khó thay Phật ra đời

(Việt dịch T K Giác Đẳng)

Giảng Sư :........... .......... (XEM TIẾP)


 
   

Phẩm 14 : Bậc Đạo Sư - Phẩm Phật Đà (Buđddha Vagga) - Kệ ngôn 183 & 185

Giới bổn Chư Phật truyền dạy

Không làm mọi điều ác
Huân tu các hạnh lành
Giữ tâm ý tịnh thanh
Ấy huấn từ chư Phật
Nhẫn: khắc kỷ tối thượng
Niết bàn: quả tối thượng
Chư Phật đều dạy thế
Xuất gia: không ác niệm,
Hại người: phi sa môn
Không ác khẩu, hung tàn
Hộ trì giới căn bản
Tiết độ trong ăn uống
Sống trú xứ tịnh an
Thường tu tăng thượng tâm

(Việt dịch Tỳ Khưu Giác Đẳng)

TT Giác Đẳng :Duyên sự của bài kệ này là Tôn giả Ananda bạch hỏi Đức Phật về trường hợp của Chư Phật quá khứ, Chư Phật khi ban hành giới bổn tụng đọc th́ những ǵ khác nhau, những ǵ giống nhau và trong lời dạy của các Ngài có giống nhau hay không? Trước khi chúng ta đi xa hơn về duyên sự chúng ta hăy nói về một số ư nghĩa của chữ Giới Bổn. Giới bổn ở đây có thể nói là tôn chỉ và tôn chỉ này được xem như là guideline hoặc giả là hiến chương hoặc giả là cương lĩnh, chúng ta hiểu theo nhiều cách khác nhau. (XEM TIẾP)


Phẩm 14 : Bậc Đạo Sư - Phẩm Phật Đà (Buđddha Vagga) - Kệ ngôn 186 & 187

Ý thức của đệ tử Phật

Dẫu mưa bạc mưa vàng
Lòng tham nào thoả mãn
Dục vui ít khổ nhiều
Hiểu được là trí nhân
Đệ tử đấng Chánh Giác
Không tầm cầu dục lạc
Dù thiên lạc cõi trời
Vui lìa lòng khao khát

(Việt dịch Tỳ Khưu Giác Đẳng)

Giảng Sư : .....(XEM TIẾP)


Phẩm 14 : Bậc Đạo Sư - Phẩm Phật Đà (Buđddha Vagga) - Kệ ngôn 188 - 192

 

188. Loài người sợ hoảng hốt,
Tìm nhiều chỗ quy y,
Hoặc rừng rậm, núi non,
Hoặc vườn cây, đền tháp.


189. Quy y ấy không ổn,
Không quy y tối thượng.
Quy y các chỗ ấy,
Không thoát mọi khổ đau?


190. Ai quy y Ðức Phật,
Chánh Pháp và chư Tăng,
Ai dùng chánh tri kiến,
Thấy được bốn Thánh đế.


191. Thấy khổ và khổ tập,
Thấy sự khổ vượt qua,
Thấy đường Thánh tám ngành,
Ðưa đến khổ não tận


192. Thật quy y an ổn,
Thật quy y tối thượng,
Có quy y như vậy,
Mới thoát mọi khổ đau


(Việt dịch TK Giác Đẳng)

Giảng Sư .......... XEM TIẾP)


Phẩm 14 : Bậc Đạo Sư - Phẩm Phật Đà (Buđddha Vagga) - Kệ ngôn 193

Sự xuất hiện của bậc toàn giác là hy hữu

Khó gặp bậc hiền thánh
Không phải đâu cũng có
Nhà nào bậc trí sanh
Gia tộc được lợi lạc

(Việt dịch TK Giác Đẳng )

Giảng Sư :... (XEM TIẾP)


Phẩm 14 : Bậc Đạo Sư - Phẩm Phật Đà (Buđddha Vagga) - Kệ ngôn 194

Điều phúc lạc thật sự

Vui thay Phật ra đời
Vui thay Pháp tuyên lưu
Vui thay Tăng hoà hợp
Vui thay một lòng tu

(Việt dịch Tỳ Khưu Giác Đẳng )

Giảng Sư :..... (XEM TIẾP)


Phẩm 14 : Bậc Đạo Sư - Phẩm Phật Đà (Buđddha Vagga) - Kệ ngôn 195 & 196

Cúng dường bậc ứng cúng

Cúng dường bậc ứng cúng
Chư Phật và thánh chúng
Bậc đoạn tận khổ ưu
Vượt ngoài những hý luận
Sự cúng dường như vậy
Tịnh an, không sợ hãi
Không ai trong trần gian
Đo được công đức ấy

.(Việt dịch TK Giác Đẳng )

Giảng Sư : (XEM TIẾP)-ooOoo-

Dầu trang Phẩm 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26b | MucLuc |

Trinh Bay:Minh Hạnh, Thiện Phap,Chanh Hanh

Trở về Trang chinh

Đầu trang