Tùy Quán- 6-2012

bài kinh chúng ta học ngày hôm nay về pháp TÙY QUÁN th́ Đức Phật đặc biệt Ngài nói đến cái nh́n của một hành giả tu tập và vị đó thấy được đây là khổ đây là sự chấm dứt khổ, -  TT Giác Đẳng

 

Nguyên Nhân S? Tranh Ch?p - 5-2012

Một trong những vấn đề thường xảy ra giữa các chúng sanh là sự tranh chấp. Người ta t́m sự hơn thua, người ta t́m sự đúng sai phải quấy và luôn luôn người ta mong rằng ḿnh sẽ là người thắng ở trong tất cả sự tranh chấp -  TT Giác Đẳng

 

Sở Y Xứ - 4-2012

chúng ta là người Phật tử có quy y Tam Bảo nên hiểu và nên khẳng định rơ cái chánh kiến của chúng ta cho dù chúng ta quy y ông thầy giỏi đến đâu cho dù quy y một trăm năm mà chúng ta không có được một cơ sở của sự tu tập, cơ sở của sự hiểu biết th́ chúng ta vẫn có vấn đề-TT Giác Đẳng 

 

Tâm, Trọng Điểm Của Sự Tu Tập - 3-2012

Làm việc ǵ cũng vậy, sống như thế nào cũng vậy, ở trong hoàn cảnh nào cũng vậy, đặt một câu hỏi rằng tâm đó là tâm trong sạch hay ô nhiễm.. -  TT Giác Đẳng

 

Không phải chỉ có hai đường - 2-2012

chúng ta quả thật sống một cuộc đời trôi giạt, chúng sanh không hiểu về tương lai nhưng khi họ tạo nghiệp hữu là sanh hữu th́ hoàn toàn do vô minh và cái sanh hữu đó đưa họ đi đâu về đâu th́ thật sự họ không biết được, đúng là một sự trôi giạt. TT Giác Đẳng

 

Ư thức tiên khởi - Tháng 1 năm 2012

""ư thức tiên khởi"  này gợi cho chúng ta một ư thức quan trọng, là tất cả cuộc hành tŕnh tốt đẹp đều có một ư thức bắt đầu hết sức tốt đẹp. -  TT Giác Đ?ng

 

Xem tiếp đề án các tháng trước