Buddhist Studies
 


 


Preface
tieu su Giang Su

[Loudspeaker icon]Phật Học Vấn Đáp Pháp Âm Lưu Trữ

Nhân cần thiết cho tâm sanh là những nhân nào? Xin chư Tăng dẫn chứng từng trường hợp nhân đó tạo nên tâm sanh. ĐĐ Uyên Minh trả lời

Thế nào là đối tượng cảnh của tâm có tính chất thấp, có tính chất trung bình và có tính chất cao đẹp nhất? TT Tuệ Siêu trả lời

Khi mình nói dối mà tránh hoạ cho người khác, có thể chấp nhận, có thể làm được không theo quan điểm Phật giáo? TT Tuệ Siêu trả lời

Thức là gì? vì sao nói thức là chủng tử luân hồi ? TT Giác Ðẳng trả lời

Một người không tu Thiền định, họ niệm Phật hoặc tu tịnh khẩu thì có thể chứng đắc đạo quả không? TT Chí Tâm giảng

Ý nghĩa tâm tư của con người sống trong thời đại hôm nay TT Giác Đẳng giảng

Trạng thái tâm "Không" thì có phải là tâm giải thoát không? ĐĐ Pháp Đăng trả lời

Kính xin Chư Tăng giảng nghĩa cách nào cho khỏi nhầm lẫn giữa Tâm Vương và Tâm Sở trong Vi-Diệu-Pháp. ĐĐ Chánh Kiến va TT Tuệ Siêu trả lời

Kính bạch Chư Tăng, trong kinh có nói, “ Chánh Pháp còn phải bỏ, huống chi là phi pháp”. Kính xin chư Tăng giảng rõ câu trên. TT Giác Đẳng trả lời

Thiền chỉ cần tu tập trước hay tu tập thiền quán trước? Con tu thiền chỉ một thời gian rất lâu và con cứ loay hoay trong thiền chỉ mà không có cách nào con ra khỏi thiền chỉ để tu thiền quán. Trong sự hiểu biết của con thì phải tu thiền quán mới có thể giải thoát được. Kính xin Sư từ bi chỉ dạy. TT Liễu Tông trả lời

Thế nào là nương tựa chính mình? ĐĐ Pháp Tín trả lời

Đối đãi với bạn đồng phạm hạnh TT Giác Đẳng giảng

Giá trị Kinh Thất Giác Chi đã được dùng làm kinh cầu an nhu thế nào TT Tuệ Siêu trả lời

Nguồn gốc của ba pháp vô thường khổ não vô ngã là gì? TT Chánh Minh trả lời

Xin chỉ dẫn chúng con tu tập tâm xả. Tâm xả có phải là buông xả không? Kính xin Sư giảng dạy TT Chí Tâm trả lời

Với một người đang bệnh mà nói thêm về sự khổ hay bất định của thân có làm cho tâm người ấy tiêu cực hơn không? TT Giác Đẳng giảng

Ngày nay Đức Phật viên tịch đã lâu. Khi đề cập đến Phật Pháp có người nói thế này có người nói thế khác. Ai là người có thẩm quyền để nói đúng về Phật Pháp TT Tuệ Siêu trả lời

Chúng ta phải làm gì khi đối diện với cái chết .TT Tuệ Siêu trả lời

Nam tử hòi đạo. Sự chấm dứt đau khổ, Niết-Bàn là Diệt đế? Sư Trưởng trả lời

Nam tử hòi đạo. Chúng ta ứng dụng được gì về Bát Chánh Đạo trong đời sống hàng ngày? TT Giác Đẳng giảng

Thưa Sư, ai cũng có Phật tánh phải không? . TT TT Thích Hoàng Pháp trả lời

chúng sanh thân dị tưởng dị tức là thân và tâm khác với các Chư Thiên dục giới, con người và chúng sanh ở trong bốn đường ác đạo. TT Giác Đẳng giảng

Theo Phật giáo thì quan niệm như thế nào gọi là người bạn lành? TT Liễu Tông trả lời

tranh luận tức là dẫn đến hơn thua, dẫn đến đúng sai và phải chăng tranh luận không thích hợp trong Phật Pháp, TT Tuệ Siêu trả lời

Chúng con nghe Tứ Diệu Đế rất nhiều, nhưng không đắc gì cả. Như vậy có phải là vì phước báu Ba-la-mật không đầy đủ hay mức độ hiểu chưa thâm sâu? Sư Trưởng trả lời

Tại sao trong kinh Tứ niệm xứ lại nhấn mạnh mệnh đề lấy thân quán thân, lấy thọ quán thọ, lấy tâm quán tâm, lấy pháp quán pháp. Sư Trưởng trả lời

Có thân nhân quá vãng nên muốn làm phước như lễ trai tăng cúng dường đề hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc được siêu thoát, thì phải chuẩn bị như thế nào? TT Giác Đẳng trả lời

Xin định nghĩa các chữ Thiền Quán, Thiền Minh Sát, Thiền Tứ Niệm Xứ, Thiền Tuệ TT Giác Đẳng va TT Trí Siêu giảng

Nếu chúng ta vô tình đạp trúng một con kiến, tính về mặt giới chúng ta có bị đứt giới không? Có mang nghiệp không? ĐĐ Pham Tri Trả lời  

Chúng ta thường hồi hướng đến Chư Thiên, Chư Thiên có Chư Thiên thiện hay có Chư Thiên ác lẫn lộn. Kính mong chư Tăng giảng cho con rõ ĐĐ Pháp Tín Trả lời

Tại sao chúng ta cần học Phật Pháp? TT Giác Đẳng giảng

Ý nghĩa Bát Quan Trai là gì.? Hoà Thượng Hộ Giác giảng

Nếu Phật tại tâm tại sao chúng ta không ngồi ở nhà, như bây giờ chắp tay lạy Phật mà chúng ta phải hành hương sang xứ Phật để chiêm bái các Phật tích.TT Tuệ Siêu trả lời

Nếu nói xác thân này là giả tạo, vậy nếu khi mình mất một phần thân thể, mình có  quyền tự tử để tránh khổ không ? TT Giác Đẳng trả lời

Là một người đang tu tập, đối với những buồn vui có cách gì khiến tâm quân bình? ĐĐ Pháp Tín trả lời

Q36 Giáo lý của Đức Phật có tính chất thoát ly, từ bỏ thất tình lục dục, thế tại sao Đức Phật còn dạy những điều để tạo nên sự quan hệ tốt đẹp tình cảm giữa vợ chồng? Sư Hộ Kính trả lời

-ooOoo-

Dầu trang 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09

 

 

Trinh Bay:Minh Hạnh, Thiện Phap,Chanh Hanh

Trở về Trang chinh

Đầu trang