Buddhist Studies
 

 


Câu Hỏi 34):Con biết rằng chỉ có những ngã qủi, Chư Thiên với nhiều phước duyên lành mới hưởng được sự phước báo của mình hồi hướng đến họ. Vậy ở đây con muốn biết là họ trở về thế giới loài người bằng hình thức gì? có thể tưởng không? Hay bằng tâm thức của họ chăng? Như trong kinh Hồi Hướng Đến Chư Thiên có câu "Chư Thiên ngự trên hư không v.v..." Vậy Chư Thiên ngự trên hư không có hình thức không? có tưởng uẩn không? hay là họ có mặt bằng tâm thức?


(Bài giảng trong rơom Giảng Đường Diệu Pháp , Ngày 22 tháng 02 năm 2008)

ĐĐ Pháp Tín: Khi mình làm những thiện pháp và hồi hướng phước đến các vị Chư Thiên, thì do các vị Chư Thiên đó biết được mình tạo những thiện pháp nên đã hoan hỷ với những thiện pháp mình đã tạo.

Khi mình hồi hướng thì có hạng chúng sanh ngã qủi sẽ hưởng được phước báu của mình. Chẳng hạn như cúng dường vật thực đến Chư Tăng rồi sau đó mình có sự chủ ý hồi hướng đến những hạng ngã qủi hoặc hồi hướng cho những thân bằng quyến thuộc của mình, thì nếu họ là ngã qủi thì họ sẽ hưởng được phước báu của mình.

Trong bài kinh Đức Phật đã nói cho chúng ta nghe hạng ngã qủi thường đứng ở ngã tư đường, hoặc đứng ở ngoài vách nhà của mình để chờ đợi thân bằng quyến thuộc thân nhân của họ làm phước rồi hồi hướng phước báu đến họ. Những loài ngã qủi đó chúng ta không thấy được vì nghiệp lực của những chúng sanh ngã qủi đó nặng nên mình không thấy được họ. Những chúng sanh ngã qủi này cũng có đầy đủ ngũ uẩn vì còn ở trong cõi dục giới này họ có hình sắc đàng hoàng nhưng mình không thấy là do nghiệp lực của chúng sanh ngã qủi đó.

TT Liễu Tông: Thật sự tất cả chúng sanh trong các cõi đều có sắc uẩn chứ không phải không có, họ về đứng đó mình không thấy tại vì sắc của họ thuộc về sắc vi tế, con mắt mình là con mắt thường không có thần thông, chỉ khi nào chúng ta có luyện thần thông như thiên nhãn thông thì sẽ thấy họ.

Còn chuyện mình hồi hướng, không phải là mình làm cái gì rồi mình hồi hướng để họ nhận được rất là khó bởi vì trong bài kinh qúi vị thấy muốn hồi hướng các hạng ngã qủi nhận được phải là phước hồi hướng đến Tăng, chứ không phải là hồi hướng một hai cái gì đó rồi mình nghĩ rằng họ có thể họ nhận được. Trừ khi những người nào mà nghiệp họ rất nhẹ thì họ mới nhận được. Còn nghiệp họ nặng họ sanh làm ngã qủi nhưng mà họ có nhận đi nữa thì họ cũng không thể siêu, họ cũng không thể sanh về cảnh giới mới. Bởi vậy cái phước mà muốn làm cái đó thì cái phước phải lớn ghê lắm, có nhiều oai lực dữ lắm chứ không phải giống như mình tưởng tượng được.

Thêm nữa là tại sao phải hồi hướng đến Chư Thiên, Chư Thiên thì họ không có nhận được phước báu trực tiếp giống như ngã qủi, nhưng cũng giống như một người khi thấy người ta nhắc tới mình có tâm hoan hỷ, thì tất cả các hạng Chư Thiên tùy hỉ phước báu, thấy những người ở dưới này có chánh kiến biết làm phước, biết hồi hướng phước, họ hoan hỉ phước báu người đó làm thì thiện pháp phát sanh trong lộ tâm của họ, tức là một hình thức tuỳ hỉ phước báu đối với mình mà thôi.

Còn hỏi họ tới như thế nào thì cũng giống như mình tới chứ không có gì khác, nhưng có điều là sắc của họ rất vi tế mình không nhận được mà thôi trừ trường hợp nếu họ muốn cho mình thấy được. Có nhiều hạng ngã qủi hay a tu la có năng lực chút tức là có thần thông do nghiệp lực của họ thì họ có thể hiện cho chúng sanh thấy được, nhưng trường hợp đó rất hiếm, những chúng sanh nào có cộng nghiệp với họ hay thân tha thiết lắm mới thấy. Chúng sanh thường ở cõi ngã qủi hay cõi A Tu La là chúng sanh rất sợ hãi ánh sáng, sợ hãi những cái gì khác, sợ hãi con người chẳng hạn, thành ra họ tới họ chỉ đứng bên vách là tại họ sợ, hay đứng ở ngã tư vì họ sợ không dám vô nhà, chứ không phải là giống như mình tới đâu cũng nghêng ngang đi vô, xin được đóng góp như vậy.

Minh Hạnh chuyển biên

 


Download cau hoi 34

Phat Hoc Van Dap Phap Am Lưu Trữ