ThapNhiNhanDuyen

Đêm Tu Học Hạnh Đầu Đà ......

Đạo Từ - HT Hộ Giác.............

Đạo Từ - TT Giác Đẳng...........

Đạo Từ - TH Huyền Việt.........

Đạo Từ - ĐĐ Trí Quảng...........

Kinh Girimànanda giảng giải ......

Kinh Girimànanda tụng (văn bản)

Phật Học Vấn Đạo ....................