A Tỳ Đàm

Giảng Giải Tho LuậnTRANG 01  TRANG 02

Play bài giảng thâu thanh

Download bài giảng thâu thanh

Bài học

Bài 1

1 1 A Tỳ Đàm và ḍng lịch sử đạo Phật

Bài 2

2.1 2.1 Chư pháp và sự nhận thức theo A Tỳ Đàm
2.2 2.2 Sự Thật Tương Đối và Sự Thật Tuyệt Đối.
2.3A 2.3A Dẫn Nhập về Bốn Pháp Bản Thể
2.3B 2.3B Khái niệm toàn diện tổng quát về Bốn Pháp Bản Thể

Bài 3

3.1A 3.1A Định nghĩa chữ tâm (citta)
3.1B 3.1B Định nghĩa chữ tâm (citta)
3.2 3.2 Cách Phân Loại Tâm Theo A Tỳ Đàm

Bài 4

4.1 4.1 Tâm Dục Giới
4.3 4.3 Tâm tạo quả, tâm quả, tâm duy tác và tâm vô nhân

Bài 5

5.1 5.1 Tâm Bất Thiện- Tâm Tham
5.2 5.2 Tâm Bất Thiện- Tâm Sân
5.3 5.3 Tâm Bất Thiện- Tâm Si

Bài 6

6.1 6.1 Tâm Qủa Vô Nhân
6.2 6.2 Tâm Qủa Vô Nhân - Bài Giảng & Thảo Luận
6.3 6.3 Tâm Qủa Vô Nhân - Bài Giảng & Thảo Luận (Tiếp Theo)

Bài 8

8.1 8.1 Tâm Dục Giới Tịnh Hảo
8.2 8.2 Tâm Dục Giới Tịnh Hảo
Tâm Đại Quả Dục Giới Tịnh Hảo
8.3 8.3 Tâm Dục Giới Tịnh Hảo
Tâm Đại Hạnh Dục Giới Tịnh Hảo

Bài 9

9.1 9.1 Tâm Sắc Giới
9.2 9.2 Tâm Thiện Sắc Giới (Kusalarùpavacaracitta)
Các án xứ thiền chỉ
9.3 9.3 Tâm Thiện Sắc Giới (Kusalarùpavacaracitta)
II.Tâm Thiền Quả Sắc Giới (Vipākarūpavacana)
III. Tâm Thiền Duy Tác Sắc Giới kiriyarùpàvacara

Bài 10

10.1 10.1 Tâm Vô Sắc Giới
Thiền Vô Sắc và Tâm Thiện Vô Sắc
10.2 10.2 Tâm Vô Sắc Giới
II. Tâm Quả Vô Sắc Giới
III. Tâm Duy Tác Vô Sắc

Bài 11

11.1 11.1 Tâm Siêu Thế
11.2 11.2 40 Tâm Siêu Thế

Bài 12

12.1 12.1 Thuộc Tánh của Tâm (Cetasika)
Ngay 10 thang 7-2004

Bài 13

13.1 13.1 Những Thuộc Tánh Trợ Tha
Thuộc Tánh Biến Hành (Xúc - Phassa)

Ngay 16 thang 7-2004
13.2 13.2 Những Thuộc Tánh Trợ Tha (TT)
Thuộc Tánh Biến Hành (Thọ - Vedanà))

Ngay 17 thang 7-2004
13.3 13.3 Những Thuộc Tánh Trợ Tha (TT)
Thuộc Tánh Biến Hành (Tưởng - San~n~à)

Ngay 23 thang 7-2004
13.4 13.4 Những Thuộc Tánh Trợ Tha (TT)
Thuộc Tánh Biến Hành (Tư - Cetanà)

Ngay 24 thang 7-2004
13.5 13.5 Những Thuộc Tánh Trợ Tha (TT)
Thuộc Tánh Biến Hành (Nhất Hành - Ekaggatà)

Ngay 30 thang 7-2004
13.6 13.6 Những Thuộc Tánh Trợ Tha (TT)
Thuộc Tánh Biến Hành (Mạng Quyền - Ji`vitindriya)

Ngay 31 thang 7-2004
13.7 13.7 Những Thuộc Tánh Trợ Tha (TT)
Thuộc Tánh Biến Hành (Phần 7 Tác Y' - Manasikàra)

Ngay 06 thang 8-2004

Bài 14

14.1 14.1 Những Thuộc Tánh Trợ Tha
Sở Hữu Biệt Cảnh (Pakinnakacetasika)
Tầm (Vitakka)

Ngay 07 thang 8-2004
14.2 14.2 Những Thuộc Tánh Trợ Tha
Sở Hữu Biệt Cảnh (Pakinnakacetasika)
Tứ (Vicàra)

Ngày 13 tháng 8-2004
14.3 14.3 Những Thuộc Tánh Trợ Tha
Sở Hữu Biệt Cảnh (Pakinnakacetasika)
Thắng Giải (Adhimokkha)

Ngày 14 tháng 8-2004
14.4 14.4 Những Thuộc Tánh Trợ Tha
Sở Hữu Biệt Cảnh (Pakinnakacetasika)
Cần (Viriya)

Ngày 20 tháng 8-2004
14.5 14.5 Những Thuộc Tánh Trợ Tha
Sở Hữu Biệt Cảnh (Pakinnakacetasika)
Hỷ (Pīti):

Ngày 21 tháng 8-2004
14.6 14.6 Những Thuộc Tánh Trợ Tha
Sở Hữu Biệt Cảnh (Pakinnakacetasika)
Dục (Chanda):

Ngày 27 tháng 8-2004

Bài 15

15.I.1 15.I.1 Những Thuộc Tánh Bất Thiện
Sở Hữu Si Phần
Si (Moha)

Ngày 28 tháng 8-2004
15.I.2 15.I.2 Những Thuộc Tánh Bất Thiện
Sở Hữu Si Phần
Vô Tàm (Ahirika)

Ngày 03 tháng 9-2004
15.I.3 15.I.3 Những Thuộc Tánh Bất Thiện
Sở Hữu Si Phần
Vô Quy'

Ngày 04 tháng 9-2004
15.I.4 15.I.4 Những Thuộc Tánh Bất Thiện
Sở Hữu Si Phần
Phóng Dật (Uddhacca)

Ngày 10 tháng 9-2004
15.II.1 15.II.1 Những Thuộc Tánh Bất Thiện
Sở Hữu Tham Phần
Tham (Lobha)

Ngày 11 tháng 9-2004
15.II.2 15.II.2 Những Thuộc Tánh Bất Thiện
Sở Hữu Tham Phần
Tà Kiến

Ngày 17 tháng 9-2004
15.II.3 15.II.3 Những Thuộc Tánh Bất Thiện
Sở Hữu Tham Phần
Ngă Mạn

Ngày 18 tháng 9-2004
15.III.1 15.III.1 Những Thuộc Tánh Bất Thiện
Sở Hữu Sân Phần
Sân (Dosa)

Ngày 24 tháng 9-2004
15.III.2 15.III.2 Những Thuộc Tánh Bất Thiện
Sở Hữu Sân Phần
Tật (Issa)

Ngày 25 tháng 9-2004
15.III.3 15.III.3 Những Thuộc Tánh Bất Thiện
Sở Hữu Sân Phần
Lận (Macchariyam)

Ngày 01 tháng 10-2004
15.III.4 15.III.4 Những Thuộc Tánh Bất Thiện
Sở Hữu Sân Phần
Hối (Kukkucca)

Ngày 02 tháng 10-2004
15.IV 15.IV Những Thuộc Tánh Bất Thiện
Sở Hữu Hôn Phần
Hôn Trầm (Thi`na) & Thụy Miên (Middha)

Ngày 08 tháng 10-2004
15.V 15.V Những Thuộc Tánh Bất Thiện
Sở Hữu Nghi Phần
Hoài Nghi(Vicikicha`)

Ngày 09 tháng 10-2004

Bài 16

16.1.1 16.1.1 Những Thuộc Tánh Tịnh Hảo

Tín Tâm Sở (Sađdhàcetasika)

Ngày 15 tháng 10-2004
16.1.2 16.1.2 Những Thuộc Tánh Tịnh Hảo

Niệm Tâm Sở (Saticetasika)

Ngày 16 tháng 10-2004
16.1.3&4 16.1.3&4 Những Thuộc Tánh Tịnh Hảo

Tâm Sở Tịnh Hảo Biến Hành
Tàm (Hiri), Qúy (Ottappa)

Ngày 22 tháng 10-2004
16.1.5 16.1.5 Những Thuộc Tánh Tịnh Hảo

Tâm Sở Tịnh Hảo Biến Hành
Vô Tham (Alobha)

Ngày 23 tháng 10-2004
16.1.7 16.1.7 Những Thuộc Tánh Tịnh Hảo

Tâm Sở Tịnh Hảo Biến Hành
Trung hoà (hành xả) (Tatramajjhattatà)

Ngày 30 tháng 10-2004
16.1.8 & 9 16.1.8 & 9 Những Thuộc Tánh Tịnh Hảo

Tâm Sở Tịnh Hảo Biến Hành
Tịnh Thân, Tịnh Tâm (Kàyapassaddhi_Cittapassaddhi)

Ngày 6 tháng 11-2004
16.1.10 & 11 16.1.10 & 11 Những Thuộc Tánh Tịnh Hảo

Tâm Sở Tịnh Hảo Biến Hành
Khinh Thân, Khinh Tâm (Kàyalahutà_Cittalahutà)

Ngày 7 tháng 11-2004
16.1.14 & 15 16.1.14 & 15 Những Thuộc Tánh Tịnh Hảo

Tâm Sở Tịnh Hảo Biến Hành
Thích Thân, Thích Tâm (Kàyakamman~n~ata`_Cittakamman~n~atà)

Ngày 13 tháng 11-2004
16.1.16&17 16.1.16&17 Những Thuộc Tánh Tịnh Hảo

Tâm Sở Tịnh Hảo Biến Hành
Thuần Thân, Thuần Tâm (Kàyapagun~n~atà-Cittapagun~n~atà)

Ngày 19 tháng 11-2004
16.1.18&19 16.1.18&19 Những Thuộc Tánh Tịnh Hảo

Tâm Sở Tịnh Hảo Biến Hành
Chánh Thân và Chánh Tâm (Kàyujjukatà Cittujjukatà)

Ngày 20 tháng 11-2004
16.2 16.2 Những Thuộc Tánh Tịnh Hảo

CácTâm Sở Giới Phần

Ngày 26 tháng 11-2004
16.3 16.3 Những Thuộc Tánh Tịnh Hảo

Sở Hữu Vô Lượng Phần (Annaman~n~à)

Ngày 27 tháng 11-2004
16.4 16.4 Những Thuộc Tánh Tịnh Hảo
Thuộc Tánh Trí Tuệ (Tuệ Quyền)(Pan~n~indriya)

Ngày 03 tháng 12-2004

Bài 17

17.1 17.1 Sự Phối Hợp Giữa Tâm và Các Thuộc Tánh
A) Tâm và Thuộc Tánh Tâm
Tâm Bất Thiện Tương Ưng

Ngày 04 tháng 12-2004
17.1 17.1 Sự Phối Hợp Giữa Tâm và Các Thuộc Tánh
A) Tâm và Thuộc Tánh Tâm
Tâm Bất Thiện Tương Ưng
(Tiếp theo)

Ngày 10 tháng 12-2004
17.1 17.1 Sự Phối Hợp Giữa Tâm và Các Thuộc Tánh
A) Tâm và Thuộc Tánh Tâm
Tâm Bất Thiện Tương Ưng
(Tiếp theo)

Ngày 17 tháng 12-2004
17.2 17.2 Sự Phối Hợp Giữa Tâm và Các Thuộc Tánh
A) Tâm và Thuộc Tánh Tâm
Tâm Vô Nhân Tương Ưng

Ngày 18 tháng 12-2004
17.3 17.3 Sự Phối Hợp Giữa Tâm và Các Thuộc Tánh
A) Tâm và Thuộc Tánh Tâm
Tâm Dục Giới Tương Ưng

Ngày 24 tháng 12-2004
17.4 17.4 Sự Phối Hợp Giữa Tâm và Các Thuộc Tánh
A) Tâm và Thuộc Tánh Tâm
Tâm Đáo Đại Tương Ưng

Ngày 25 tháng 12-2004
17.5 17.5 Sự Phối Hợp Giữa Tâm và Các Thuộc Tánh
A) Tâm và Thuộc Tánh Tâm
Tâm Siêu Thế Tương Ưng

Ngày 31 tháng 12-2004
17.6 17.6 Sự Phối Hợp Giữa Tâm và các Thuộc Tánh
B) Thuộc Tánh Tâm và Tâm
Thuộc Tánh Tợ Tha

Ngày 1 tháng 1-2005
17.7 17.7 Sự Phối Hợp Giữa Tâm và các Thuộc Tánh
B) Thuộc Tánh Tâm và Tâm
Thuộc Tánh Bất Thiện

Ngày 7 tháng 1-2005
17.8 17.8 Sự Phối Hợp Giữa Tâm và các Thuộc Tánh
B) Thuộc Tánh Tâm và Tâm
Thuộc Tánh Tịnh Hảo

Ngày 8 tháng 1-2005

Bài 18

18.1 18.1 Diễn Tri`nh Của Tâm Thức (Cittavi`thi)
18.1 Vài Khái Niệm Quan Trọng

Ngày 14 tháng 1-2005
18.2 18.2 Diễn Tri`nh Của Tâm Thức (Cittavi`thi)
18.2 Tâm phân theo cảm thọ (Vedanà)

Ngày 15 tháng 1-2005
18.3 18.3 Diễn Tri`nh Của Tâm Thức (Cittavi`thi)
18.3 Tâm phân theo "nhân-hetu"

Ngày 21 tháng 1-2005
18.3 18.3 Diễn Tri`nh Của Tâm Thức (Cittavi`thi)
18.3 Tâm phân theo "nhân-hetu" (tiếp theo)

Ngày 22 tháng 1-2005
18.4 18.4 Diễn Tri`nh Của Tâm Thức (Cittavi`thi)
18.3 Tâm phân theo chức năng (kicca)

Ngày 28 tháng 1-2005
18.4-C1 18.4-c Diễn Tri`nh Của Tâm Thức (Cittavi`thi)
18.3 Tâm phân theo chức năng (kicca)
C.1 Tục Sinh

Ngày 29 tháng 1-2005
18.4.C2 18.4.c2 Diễn Tri`nh Của Tâm Thức (Cittavi`thi)
18.3 Tâm phân theo chức năng (kicca)
C.2 Tục Hộ Kiếp

Ngày 04 tháng 2-2005
18.3.C4 18.3.c4 Diễn Tri`nh Của Tâm Thức (Cittavi`thi)
18.3 Tâm phân theo chức năng (kicca)
C.4 Ngũ Song Thức

Ngày 05 tháng 2-2005
18.3.C5 18.3.c5 Diễn Tri`nh Của Tâm Thức (Cittavi`thi)
18.3 Tâm phân theo chức năng (kicca)
C.5 Những chức năng máy móc trong diễn tri`nh tâm

Ngày 11 tháng 2-2005
18.3.C6 18.3.c6 Diễn Tri`nh Của Tâm Thức (Cittavi`thi)
18.3 Tâm phân theo chức năng (kicca)
C.6 Chức năng hành xử: Đổng Tốc/font>

Ngày 12 tháng 2-2005
18.3.C7&C8 18.3.c6 Diễn Tri`nh Của Tâm Thức (Cittavi`thi)
18.3 Tâm phân theo chức năng (kicca)
C.7Chức năng xử ly' tồn đọng: Dư Hưởng
c.8 Chức năng kết thúc một kiếp sống đoạn tử

Ngày 18 tháng 2-2005
18.3.C7&C8 18.3.c6 Diễn Tri`nh Của Tâm Thức (Cittavi`thi)
18.3 Tâm phân theo chức năng (kicca)
C.7Chức năng xử ly' tồn đọng: Dư Hưởng
c.8 Chức năng kết thúc một kiếp sống đoạn tử

Ngày 19 tháng 2-2005
18.5.1 18.5.1 Diễn Tri`nh Của Tâm Thức (Cittavi`thi)
18.5 Sự khác biệt giữa Môn và Vật

Ngày 25 tháng 2-2005
18.5.1 18.5.1 Diễn Tri`nh Của Tâm Thức (Cittavi`thi)
18.5 Sự khác biệt giữa Môn và Vật

Ngày 26 tháng 2-2005
19.1 19.1 Những Đối Tượng Của Tâm Thức

Ngày 04 tháng 3-2005
19.1.a 19.1.a Những Đối Tượng Của Tâm Thức
Cảnh Phân Theo Giác Quan

Ngày 11 tháng 3-2005
19.1.b 19.1.b Những Đối Tượng Của Tâm Thức
Cảnh Phân Theo Giác Quan

Ngày 12 tháng 3-2005
19.1.c 19.1.c Những Đối Tượng Của Tâm Thức
Cảnh Phân Theo Bản Thể và Thi Thiết

Ngày 18 tháng 3-2005
19.2 19.2 Phật Học Cơ Bản
ngày 25 tháng 03, 2005 không giảng A Tỳ Đàm vi` không có bài học

Ngày 25 tháng 3-2005
19.2 19.2 Những Đối Tượng Của Tâm Thức
Cảnh Phân Theo tính chất cao và thấp

Ngày 26 tháng 3-2005
19.4 19.4 Những Đối Tượng Của Tâm Thức
Cảnh Phân Theo thực thể

Ngày 01 tháng 4-2005
19.5 19.5 Những Đối Tượng Của Tâm Thức
Cảnh Phân Theo thời gian

Ngày 02 tháng 4-2005
19.6 19.6 Những Đối Tượng Của Tâm Thức
Cảnh Phân Theo không gian

Ngày 08 tháng 4-2005
20 20 Lộ Tri`nh Tâm
Các loại lộ tri`nh tâm

Ngày 09 tháng 4-2005

Xem Tiếp TRANG 02

THÀNH PHẦN GIẢNG SƯ|THÀNH PHẦN MC |Nếu co' câu hỏi liên quan www.dieuphap.com xin Quí Vị vui ḷng e-mail đến Minh Hanh